06.037 Frederik Willem Adriaan van Riet. Zoon van 05.021

 

Hij werd geboren en N.H.gedoopt te Deurne op 8 juni 1806. Hij was notaris en burgemeester te Someren en Deurne. Hij trouwde te Woerden op 12 mei 1834 met Aletta van Loon, geboren te Kamerik op 24 januari 1816, als dochter van Jan van Loon, van beroep 'ont­­vanger' en van Frederika Wagevier. Zij vertrokken met attes­tatie van de Evangelisch Lutersche Gemeente op 11 sep­tem­ber 1836 van Woerden naar Someren. Zij staan daar als lidma­ten van Ned. Herv.­ Gemeente geregistreerd. In Someren liet hij op 'De Grote Speel­heuvel nr.69' een huis met practijk bouwen. Frederik was ook nog mede-eigenaar van bierbrouwerij "De Rietmusch". In het archief van het provinciaal bestuur te Den Bosch, werd het volgende aangetroffen: 18-10-1831, Frederik Willem Adriaan van Riet te Deurne heeft zich aangemeld als officier der schutterij. De Gouverneur te 's Hertogenbosch vraagt hierop inlichtingen over hem, aan de Districts-Commandant, Wesselman van Helmond. Deze beoordeelt hem als zeer geschikt, 25 jaar oud, kandidaat-notaris en de laatste 3 à 4 jaren Burgemeester te Deurne. Aletta overleed te Someren op 22 februari 1887. Frederik overleed te Someren op 5 maart 1889. Bij de overlijdensaangifte was mee aanwezig Jan Hoefnagels, molenaar en 48 jaar. Waarschijnlijk was hij een van de buren.

 

Uit het huwelijk zijn geboren:

 

07.054 Gerard van Riet, geboren te Woerden op 19 september 1834.

 

07.055 Jan van Riet, geboren en N.H. gedoopt te Someren op 15 juli 1837. Hij werd bierbrouwer en heeft ongehuwd zijnde, in veel plaatsen gewoond. Zo vertrok hij op 25 augustus 1885 naar Steenbergen, vermoedelijk naar zijn oom en tante, Frederik en Anna Maria. Hij keerde op 27 februari 1886 terug  naar Someren, om kort daarop naar Asten te vertrekken, waar  hij een tijd verbleef in "Hotel Gitzels Reynen" om in okto-  ber 1886 met onbekende bestemming te vertrekken.

 

07.056 Karolina van Riet, geboren te Someren op 11 juli 1839. Zij vertrekt op 22 juli 1867 naar Zutphen, waar zij als  huishoudster wordt ingeschreven in het gezin van de kaste-  lein Hendrik Wijnand de Bruijn. Zij keert weer terug naar Someren en vertrekt kort daarop naar Rhenen. Zij huwt op 16 juli 1876 met David Klyman. Eerst veel later vinden we haar terug in het bevolkingsregister van Zutphen: "Ingekomen van Driebergen, Cornelis van Reeden, bakkers­knecht". Met daarbij de aantekening: "Zijn vrouw, Karolina van Riet, is op 1 april 1916 te Driebergen overle­den".

 

07.057 Frederika van Riet, geboren en N.H. gedoopt te Someren op 16 juli 1841. Zij vertrekt ook op 22 juli 1867, maar naar Horssen en in 1869 verblijft zij te Appeltern. Zij vertrekt naar Den Haag op 16 januari 1879, waar het spoor ophoudt.

 

07.058 Karel Theodorus van Riet, geboren en N.H. gedoopt te Someren op 14 december 1844.

 

07.059 Arnoldina van Riet, geboren en N.H. gedoopt te Someren op  6  januari 1852. Zij trouwt te Someren op 15 januari 1896 met Adrianus Franciscus Hubertus Hockers, geboren te Helmond op 24 maart 1846, van beroep notaris en de zoon van Peter Hoc­ kers en van Johanna Catharina Swinkels. Bij dit huwe­lijk waren getui­gen: Jozeph F.Frencken, 74 jaar en aanverwant van de bruide­gom. Hubert P.A.Hockers, 47 jaar en bakker, wonen­de te Hel­mond. Peter Binsel, 58 jaar, smid en wonende te Hel­ mond, zwager. Carolus M.J.Frencken, 35 jaar, wijnhandelaar te Ooster­hout en ook een zwager van de bruidegom. Omdat Adrianus Rooms Katholiek was is Arnoldina naar deze gods­dienst overgegaan. Adrianus was eerder gehuwd met Anna Catharina  Frencken. Het gezin woonde eerst te Someren, Dorp B.21. Op 11 augustus 1902 vestigde het notaris-gezin zich te Asten in de Wilhel­mina­straat aldaar. Arnoldina overleed te Asten op 30 januari 1941.

 

07.060 Leonard van Riet, geboren en N.H. gedoopt te Someren op 23 maart 1857.

 

 

De advertentie bij het huwelijk van Frederikk Willem Adriaan van Riet en bij het overlijden van zijn echtgenote Aletta van Loon.