03.002 Jan Aelberts van Riet. Zoon van 02.001

 

Hij werd geboren en Gereformeerd gedoopt te Son ± 1656.

Bekend is dat hij is overleden te Son ± 1720.

Tijdens zijn leven was hij ondermeer Schutter en Onder-Vorster van Breughel.

Hij trouwde ± Augustus/September 1687 met:

Eijken Philips(dr.) Wargaren. Geboren ca. 1650 te Son als dochter van Philips Wargaren (Mr. timmerman). De naam harer moeder is onbekend. Zij was eerder gehuwd met Peter Bongers, maar deze had haar moed- willig verlaten. Hierna huwde zij ± 1675 te Arlon (België met Jhr.Diederick Proeninkx van Deventer, officier in Spaanse Dienst. Na zijn verscheiden trad zij (ten derde male) in het huwelijk nu met Jan Aelberts van Riet.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

04.007 Maria van Riet, Geref. gedoopt te Son. Datum onbekend.

Zij trouwde te Son op 1 oktober 1713 met Balthasar van Hove van beroep Mr. timmerman en molenaar tot (te) Breughel.

Hij was de zoon van Johannes van Hove en   Engelbertha van de Schrijfcamere. (Geslacht van Hove, zie 'De Brabandse Leeuw' 1965 pag.10)

 

04.008 Martinus (Matheus?) van Riet, Geref. gedoopt tussen 1687 en 1695 te Son.

Blijkens de notulen van de Eindhovensche Gemeenteraad is hij op zeker moment sollicitant naar de vacante plaats van Lucas Blox als Kamerbewaarder en Ondervorster.

Het is niet bekend of hij gehuwd is en nakomelingen heeft verwekt. Hij overleed in 1785 te Son en Breughel.

 

Hierna vond ik een aantal Genealogische aantekeningen van Oom Paul, waarin hij schrijft: Er bestaat een omvangrijke procedure over het tweede huwelijk van Eijken Philipsdr. Wargaren. Dit huwelijk werd door de broers van Joncker Proeninkx telkenmale aangevochten. De eerste maal dat de wettigheid van het huwelijk van Jonkheer Diede­rick Proeninkx van Deventer met Eijke Wargaren werd betwist was in 1727. De Jonkers Geraert en Lambert Proeninghs van Deventer, wettige kinderen van Hendrik Proenings van Deventer verklaren dan: "Dat sij hoorden dat sekere Lambert de Cuijper, wonende tot Son, soone van Eijcke Philipse, eerst getrouwd met Peter Bongers en nu getrout met Jan Aelberts van Riet, zich de naam toeëigende van Proenings. Vraag: Was dit in schijn of was hij een wettige soone van Joncker Proeningh?

 

Later compareerde Eijcken Phlipsen, laatst weduwe van wijle Jan Aelberts van Riet, inwoonderesse alhier tot Breughel, die verk­laer­de dat haren eerste man is geweest enen sekeren Pieter Bongers, die bij haer geen kinderen heeft verweckt en dat dersel­ve, Bongers haer verlaeten hebbende, wederom is getrout in de stadt Arlon met Joncker Dirck Prouningh, die bij haer, comparante, vier kinderen heeft verweckt:

Het eerste genaemt "Marga" tot Arlon geboren.

De tweede genaemt "Cornelis" geboren te Nijmegen.

De derde genaemt "Philips" geboren te Woensel.

De vierde genaemt "Lambert" geboren te Hooijdonck

Wijdens verclaerde sij, dat zij met den voorsr. Joncker Dirck, haren man, soo in leven als na sijn doodt met voorsr. kinderen in leven sijnde, jaeren gerustelijk heeft gewoont beneffens Joncker Hendrik Prouningh, haeren swager en derselve kinderen op Hooy- ­donck in een derselve huijsinghe.

Eyndelijck verclaerde sij, dat den voors. Bongers, haeren eersten man, sedert hij haer verlaeten heeft, nooit meer bij haar is geweest -of vleeselijk heeft geconserveert- en dat den meergemelte Joncker Dirck Prouningk is den eenige en waerachtigen vader van den voorn. "Lambert", haeren soon.

Eijndigende comparante hiermede.

 

Nog op 6 september 1736 schijnt het nodig dat, inzake de wettig­heid van dat huwelijk, verclaeringhe moeten worden afgelegd:

"Compareerde, Marten van Riet, out omtrent 86 jaeren, inwoonder tot Son, verclaert ten voordele van Lambert (de Kuyper) Prou- ­ninckx, ook wonende te Son, dat Dirck en Geraert Prouninghs sijn geweest twee volle broers en soone van Joncker Prouninghs, in leven Kwartierschout van Peelant en gewoont hebbende op Hooy­donck onder Nederwetten bij Son. Verclaerde dat omtrent 20 jaeren geleden tot Breugel is afgebrant een seecker huys is toebehoren­de aan Eycke Phlipse, laatst weduwe van Jan Aelbers van Riet.

Wijders verclaert medecomparante, Geertruyt, wed.van Michel Cras, 90 jaer, te Son, dat haar man soldaat was bij de Spaanse Troepen, dat hij sei dat Dirck Prouningh naast hem diende en in Bourgogne in sijn bijsijn trouwde met Eycke Phlipsen, die eerder getrout was met Bongers en laetst met Jan Aelberts hier tot Breugel.

 

In de notulen van de Schepenvergaderingen dd 14-12-1733 te Eindhoven treffen wij Martin(us) of Matheus van Riet, de zoon van Jan Aelberts opnieuw aan. Ditmaal gaat hem om het recht op een deel van inkomende turf. Hij geeft recentelijk te kennen, dat hij, tegenwoordigh Kamerbe­waarder alhier dat U Edele het recht van de incomende turf, die alhier binnen dese stadt bij die van Asten en Summeren tot gerief der borgeren alhier te coop wordt gebracht, somwijlen die wel in 't geheel en somwijlen wel in gedeelten hebben gelie- ­ven te vergunnen aan der supplianter voorsate. Soo komt hem den supplianten sigh nogmaels te keren tot U Ed.

Agtb. ootmoediglijck biddende en versoeckende dat U Ed. Agtb. van die goetgunstigheyt gelieve te sijn om hem suppliant daarmede ook voor een gedeelte gelieve te begunstigen. 't Welk doende etc.

 w.g. Martinus van Riet.